Ebax Keycode Käyttöehdot

Ebax Keycoden käyttöehdot


1. Yleiset käyttöehdot

1.1 Ebax Oy ("Ebax") myöntää asiakkaalleen ("Asiakas") rajoitetun käyttöoikeuden
ja pääsyn Keycode –palveluun näiden sopimusehtojen (ilmaisversio ja maksulliset
versiot) sekä mahdollisten osapuolten välisen erillisen sopimuksen mukaisesti
(maksulliset versiot). Asiakas sitoutuu käyttäessään Keycodea ja siihen
sisältyviä www-sivuja sekä muuta aineistoa noudattamaan ehdoitta näitä Keycode
-palvelun Yleisiä käyttöehtoja.

1.2 Keycode -palvelu on tarkoitettu Asiakkaan osoittamien käyttäjien
("Käyttäjä") hallinnoitavaksi. Asiakas vastaa aina itse oman Keycode-tilinsä
käytöstä.

1.3 Keycode –palvelun tai sen yksittäisten osa-alueiden tai näihin liitettävien
Ebaxin markkinoimien tuotteiden jälleenmyyminen tai vastikkeeton jakelu
sellaisenaan tai yhdistettynä muuhun sovellukseen tai palveluun on kielletty,
mikäli tällaisen käytön yksinomaisena tai osittaisena tarkoituksena on Ebaxin
tuotteiden tai tekijänoikeuksien hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa
ilman Ebaxin etukäteen annettua kirjallista suostumusta.


2. Sisältö ja immateriaalioikeudet

2.1 Kaikki Keycode-palveluun tai sen sisältöön liittyvät tekijänoikeudet,
tavaramerkkioikeudet ja mahdolliset muut immateriaalioikeudet
("Keycode-aineisto") kuuluvat yksinomaan Ebaxille tai sen mahdollisille
lisenssinantajille ("Keycode-aineisto"). Asiakkaan Keycode-palveluun itse
syöttämään aineistoon kohdistuvat immateriaalikoikeudet kuuluvat kuitenkin
Asiakkaalle. Ebax saa kuitenkin oikeuden hyödyntää tällaista aineistoa tutkimus-
ja kehitystarkoituksessa paljastamatta Asiakkaan tietoja ulkopuolisille.

2.2 Asiakkaalla on näiden Yleisten ehtojen mukainen rajoitettu oikeus käyttää
ja hyödyntää Keycodea haluamiinsa tarkoituksiin ja noudattaen näitä Yleisiä
käyttöehtoja sekä erikseen Asiakkaan kanssa sovittua. Käyttäjällä on oikeus
generoida Keycode -koodeja sekä käyttää Keycode -palvelua koodien
hallinnointiin.

2.3 Asiakkaalla tai Käyttäjällä ei ole ilman Ebaxin kirjallista suostumusta
oikeutta kopioida, tallentaa, siirtää, levittää tai muulla tavoin saattaa
yleisön saataviin Keycodea, sen osaa tai Keycode-aineistoa muulla tavoin kuin
mitä jäljempänä on nimenomaisesti todettu.

2.4 Käyttäjällä on Asiakkaalle ja Käyttäjälle näissä ehdoissa annettujen
käyttöoikeuksien rajoissa oikeus hyödyntää Keycodea.

2.5 Keycode-palvelu voi sisältää mainoksia ja linkkejä kolmansien tahojen
omistamille tai ylläpitämille sivuille. Ebax ei vastaa tällaisten sivujen
sisällöstä, niissä tarjotuista palveluista tai tuotteista millään tavoin.


3. Keycoden käyttäminen

3.1 Asiakas sitoutuu käyttämään Keycodea ainoastaan yleisesti hyväksyttyihin ja
laillisiin tarkoituksiin sekä loukkaamatta kolmansien osapuolten
tekijänoikeuksia. Mahdollisten väärinkäytösten osalta vastuu asiasta kuuluu
yksinomaan Asiakkaalle.

3.2 Ebaxilla vapaan harkintansa mukaan oikeus estää tai poistaa Asiakkaan oikeus
Keycoden käyttöön ilman että Asiakas voi tämän johdosta esittää Ebaxille
vaatimuksia. Ebax voi käyttää tätä oikeutta harkintansa mukaan ja vilpittömässä
mielessä esimerkiksi tilanteissa, joissa Asiakkaan käytöstä on aiheutunut tai
mahdollisesti aiheutuu oikeudetonta haittaa tai vahinkoa Ebaxille, Keycoden
toiminnalle tai kolmansille tahoille.

3.3 Asiakas voi avata kulloinkin tarvitsemansa määrän käyttöoikeuksia
Keycode-palveluun. Ebax antaa jokaiselle Käyttäjälle henkilökohtaisen
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään salasanan
huolellisesti ja olemaan paljastamatta sitä kolmannelle. Asiakas ja Käyttäjä
ovat vastuussa Käyttäjän käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta
Keycoden käytöstä eikä Ebax vastaa miltään osin mahdollisesti aiheutuvista
vahingoista asiaan liittyen.

3.4 Ebax tuottaa Keycode-palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla. Ebaxilla on
vapaasti ja ilman ajallisia rajoituksia oikeus muuttaa Keycode-palvelu, palvelun
saatavuutta tai käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettavia vaatimuksia.

3.5 Ebax tiedottaa Keycode-palveluun liittyvistä mahdollisista merkittävistä
muutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla Keycode-palvelun kotisivuilla tai
muulla tavoin. Tiedottamisen tarkoituksena on mahdollistaa Keycode-palvelun
käytön sujuva jatkaminen.


4 Takuut ja vastuunrajoitukset

4.1 Keycode-palvelua tuotetaan käyttäen alalla yleisesti noudatettavia ja
tietoturvallisiksi kohtuudella tunnustettuja ratkaisuja. Keycode-palvelun käytön
yhteydessä palvelimelle tallennettavista tiedoista otetaan varmuuskopiot
päivittäin.

4.2 Keycode-palvelun ilmaisversion osalta Ebax ei anna palvelulle mitään
takuita. Palvelu tuotetaan sellaisena kuin se on, eikä Ebax ei siten takaa
Keycode -palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Ryhtyessään
käyttämään Keycode-palvelua Asiakas hyväksyy sen sellaisena kuin se on ja
sitoutuu olemaan esittämästä Ebaxia tai sen lisenssinantajia kohtaan mitään
vaatimuksia Keycoden tai siihen liitännäisten palvelujen käytöstä aiheutuviin
seikkoihin taikka Keycode –palvelun käytön keskeytymiseen tai palvelun
tarjoamisen päättymiseen liittyen. Ebax ei missään olosuhteissa vastaa
Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille Keycoden käytöstä tai sen päättymisestä
aiheutuneista vahingoista niiden luonteesta riippumatta.

4.3 Mahdollisessa Asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion
palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Ebax ei ole
missään olosuhteissa vastuussa tietojen mahdollisista menetyksistä aiheutuvista
vahingoista riippumatta siitä, mistä syystä tietojen menetys aiheutuu.

4.4 Ebaxilla on oikeus keskeyttää Keycoden tarjoaminen, esimerkiksi teknisen
muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-,
muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten
määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka muut Ebaxin vapaassa harkinnassa olevat
seikat tätä puoltavat. Ebax kuitenkin pyrkii parhaan kykynsä mukaan siihen,
ettei keskeytys jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat
jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Ebax voi tiedottaa tällaisista keskeytyksistä
etukäteen Keycode-palvelun kotisivuilla.

4.5 Ebax ei anna mitään takuita tai vakuutuksia Keycoden toimivuudesta tai
soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarpeisiin taikka yhteensopivuudesta Asiakkaan
käyttämien laitteiden tai ohjelmien kanssa.

4.6 Asiakas vastaa Keycoden käyttämiseen tarvittavista laitteista, yhteyksistä
ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas on tietoinen siitä,
että  ja internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Keycoden toimivuuteen
puutteita ja tietoturvariskejä.


5 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

5.1 Käyttöehtoihin ja Keycoden käyttöön liittyen sovelletaan Suomen lakia
poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

5.2 Käyttöehtojen tulkintaa tai sopimuksen täyttämistä koskevat riidat pyritään
ratkaisemaan neuvotteluteitse. Jos riidan osapuolet eivät edellä todetulla
tavalla pääse yksimielisyyteen, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena
Tampereen käräjäoikeus.


6 Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

6.1 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 01.02.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi.
Ebaxilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä
Keycode-palvelun kotisivuilla. Asiakkaan, joka ei hyväksy mahdollisia
käyttöehtojen myöhempiä muutoksia, tulee välittömästi lopettaa Keycode-palvelun
käyttö.